Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie kontaktujte naše obchodné oddelenie -viď. KONTAKT.

1) K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu -faktúru alebo paragón.

2) Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci urobiť písomne a pridať k reklamovanému tovaru. Je potrebné uviesť zistené chyby - o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú a tiež nárok, ktorý v dôsledku výskytu chybu uplatňuje.

3) Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný podať do troch pracovných dní písomnú správu o týchto chybách predávajúcemu. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho tovaru -u chyby množstva alebo výmenu tovaru iného druhu za tovar kupujúcim pôvodne objednaný -u vady druhovej.

4) Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti chyby prevedie odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím zodpovedného pracovníka, môže sa písomne obrátiť na prevádzkovateľa spoločnosti predávajúceho.

5) V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do sídla prevádzky predávajúceho a predávajúci hradí výdavky na dopravu kupujúcemu.

6) Pri oprávnenej reklamácií postupujeme nasledovne:

6.1) Tovar je opravené najdlhšie do tridsiatich dní odo dňa prevzatia predajcom.

6.2) Ak vec nebola použitá, môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za novú, u použitej veci môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za vec bez vady, ktorá svojím vekom a opotrebovaním zodpovedá reklamovanej.

6.3) Ak ide o vadu odstrániteľnú a rovnaká chyba bola už dvakrát odstraňovaná, vyskytla sa tretíkrát a táto skutočnosť výrazne sťažuje možnosť používania výrobku, má kupujúci právo na výmenu tovaru za bezchybný, príp. odstúpenie od zmluvy.

6.4) Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni užívanie určenému účelu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prípade, že táto chyba výrazne sťažuje možnosť používania výrobku, má nárok na výmenu tovaru za tovar bezchybný, ktoré svojim starobou a opotrebovaním zodpovedá reklamovanej.

7) Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia. Pri odstúpení môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny zníženej o hodnotu opotrebenia a ďalších zásahov z jeho strany. Vrátiť tovar, ktorý je poškodený, opotrebovaný alebo je nekompletný.

8) Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním vo výške 20€ s DPH za každý jeden prípad, ak:

  • Tovar je k reklamácii zaslaný bez patričných dokladov
  • Pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar je plne funkčným
  • Záruka na tovar už uplynula
  • Závada bola spôsobená nešetrným zaobchádzaním, násilným pôsobením na výrobok (náraz, pád, piesok, voda, apod), neodbornými zásahmi, ktoré nevykonával predávajúci alebo ním poverená osoba.

V prípade, že náklady preukázateľne prevyšujú hodnotu 20€ s DPH, prefaktúruje predávajúci tieto náklady kupujúcemu.

9) Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je dohodnuté inak.

10) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe a to preukázateľným spôsobom -písomnou formou.

11) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru, začne záručná doba znovu bežať odo dňa prevzatia nového tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, záručná doba na tovar je 2 roky.

12) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

Možnosti mimosúdneho riešenia sporov (ADR)

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

shopping-basketenvelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram